Protokoll – årsmøte/generalforsamling 2020

Organisasjonsnummer: 913 034 384

Tid: 28 juni 2021 kl 18:00

Sted: Zoom-nettmøte

20 stemmeberettigede var til stede.

Styrets leder Morten Nore ønsket velkommen.

 1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

 • Valg av møteleder

Morten Nore ble valgt som møteleder.

 • Valg av referent

Frank Skjærbekk ble valgt til referent.

 • Valg av personer til å skrive under protokoll.

Følgende personer ble valgt: Yvonne Johnsen og Arne Kristian Løvik Stellander.

 • Styrets årsberetning 2020

Styrets årsberetning ble godkjent uten anmerkninger.

 • Godkjenning av årsregnskap 2020

Årsregnskap 2020 ble godkjent med kommentar om at gjeldsposten bør ha en note neste år.

 • Endring av vedtekter.

Styrets forslag til endringer ble vedtatt med et tillegg i §5 om at man må være myndig: Ordlyden blir da: «Alle som er myndig og medlem av et chapter har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Tjukkasgjengen».

 • Valg

Valg av styreleder, 2 nye styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteèn var delt i innstilling. Det ble foreslått at de som tok gjenvalg ble valgt inn. Årsmøte støttet dette.

Morten Nore          Styreleder                Moss, gjenvalgt for 2 år.

Frank Skjærbekk    Styremedlem           Halmstad/Rygge, gjenvalgt for 2 år.

Kristine Thømt       Styremedlem          Moss, gjenvalgt for 2 år.

Følgende ble valgt inn som vararepresentant.

Wonja Pettersen   Sognsvann              1 år.

Bjørn Erik Hansen Nittedal                 1 år.

 • Innkomne saker:

Ingen saker

                                               Moss, den 28 juni 2020.

__________________________                     ___________________________

Yvonne Johnsen                                                    Arne Kristian Løvik Stellander.

EO

Forslag til vedtektsendring i Tjukkasgjengen

Vedtekter for Tjukkasgjengen
§1 Foreningen navn
Foreningens navn er «Tjukkasgjengen» og ble stiftet 03.12.2012
§2 Formål
Tjukkasgjengen skal være en ideell organisasjon som tilbyr et lavterskeltilbud for å få folk i bedre form. Gjennom aktiviteter som gåturer og annen mosjon kombinert med et godt sosialt miljø er målet å få flest mulig opp av sofaen.
Tjukkasgjengen er landsomfattende, og organisert gjennom moderchapteret i Moss, og underchaptere over hele landet/utlandet gjennom grupper på Facebook.
§3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§4 Medlemmer
Alle som vil kan delta.
§5 Stemmerett og valgbarhet
Alle som er medlem av et chapter har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
Tjukkasgjengen.
§6 Kontingent
Alle aktiviteter skal være gratis. Medlemmer står for egne kostnader i forbindelse med
«Landstreff/Landsråd».
§7 Godtgjørelse for tillitsvalgte.
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§8 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens høyeste organ.
Årsmøte innkalles av styret med minst 1-en måneds varsel.
Årsmøtet kunngjøres gjennom gruppene på Facebook.
Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøte kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen
har mer enn én stemme, og stemmegiving kan ikke skje med fullmakt.
På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§9 Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Tjukkasgjengen.
§10 Stemmegivning på årsmøte
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg forgår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning må stemmesedlene inneholde det antall kandidater som det skal velges. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmende ansees som ikke avgitt.
§11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
Behandle årsmelding.
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Velge:
a. leder
b. styremedlem(mer)
c. valgkomite
d. revisor og dennes stedfortreder
§12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§13 Styret
Tjukkasgjengen ledes av et styret på inntil 6 personer og 2 varamedlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
• Iverksette årsmøtets bestemmelser (vedtak)
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
• Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomien i henhold til de til enhver tid
gjeldende instrukser og bestemmelser.
• Representere Tjukkasgjengen utad.
Styret skal holde møte når lederen, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaktsført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
§14 Grupper/avdelinger
Tjukkasgjengen organiseres med avdelinger og/eller grupper, såkalte «chapter». Disse ledes av ildsjeler i samarbeid med styrets representant. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres.
§15 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§16 Oppløsning (16 kan ikke endres)
Oppløsning av Tjukkasgjengen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall).
Sammenslutning med andre foreninger ansees ikke som oppløsning av Tjukkasgjengen.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Jfr §15.

De som ønsker de gamle vedtekter – sender en mail til

erik@tjukkasgjengen.no

Fra Nordkapp til Kongo med Tjukkasgjengen

Har du noen gang tenk på hvor lang tid man bruker for å kjøre bil non stop fra Nordkapp til Kongo ?

Man bruker 168 timer !!!!

69 Tjukkaser gikk 5 til 10 mil i mai 2021, og utfordret seg selv til å strekke seg litt lengre. De har i snitt gått hele 19 mil hver. Det er rett og slett helt FANTASTISK.

ChapterNavn KilometerNr.
ArguineguinBjørn Myrvold350,71
ArguineguinGro Hem Svendsen93,602
ArguineguinLillian Skadberg170,003
ArguineguinMari Henriksen123,004
ArguineguinToril Myrvold144,605
ArguineguinJeanette Lorentzen272,656
ArguineguinHarry Valtonen130,567
BrumunddalRandi Kavli256,008
BrumunddalBente M. Andersson126,269
EydehavnIda Thuhus 225,0010
EydehavnLina Fjærbu100,0011
FlakstadNinni Jørgensen117,0012
FurusetNina Charlotte Steen164,4013
HalmstadAnne Olausen 133,0014
HalmstadPer henriksen111,0015
HamarRaj Peter Kumar353,4516
HarstadBjørg Mikalsen220,8017
HaugalandetRuth Eli Knutsen196,7718
HaugalandetAnnik Voll270,0019
HaugalandetKaaren Fahlvik251,0620
Kirkebygden EnebakkElse Elise Sætre Bullus230,0021
KongsbergGerd Stavem81,2422
Leknes i LofotenAnne Hansen310,8323
Leknes i LofotenSture Krogtoft 278,0024
Leknes i LofotenLillian Andreassen225,0025
Leknes i LofotenEdel Dagfinrud236,0026
MoelvKarin Håland52,0027
MoelvWilly Hamre120,0028
MoelvAnne Grete Dalsveen140,0029
MoelvJan Rune Bakkerud102,0030
MoelvRandi Brænden228,0031
MossKristine Thømt101,6032
MossGrete Nuland50,0033
NittedalBjørn Erik Hansen110,0034
NittedalAnn Kristin Olsen227,0035
Oslo SognsvannEldbjørg Rødsand181,0036
Oslo SognsvannWonja Pettersen177,0037
Oslo Vest – FrognerparkenHanne Hermansen352,0038
Puerto RicoTorbjørn Einar Erntsen135,0039
Puerto RicoKarin Støa100,0040
Puerto RicoBror Støa100,0041
RaufossMarit Aas137,3042
RaufossAtle Paulshus460,0043
RaufossMarianne Stiansen Nyhus181,0044
RaufossMarie Westerheim202,0445
RaufossTonny Haugen 117,2246
RaufossØistein Sandmo 174,6847
SalangenTone Markussen198,9848
Smukkasgjengen-JeløySiw Levernæs169,5049
Smukkasgjengen-JeløyBjørn Are Johnsen193,1350
Smukkasgjengen-JeløyYvonne Johnsen175,6051
Smukkasgjengen-JeløyPia reier217,0052
SognsvannKirsti Lill Kristiansen52,9053
SpydebergJørgen Dyrnes302,854
SpydebergArne Instebø 334,0055
StangeMarit Berg90,0056
TolvsrødTrine Engelstad 307,2257
TolvsrødTove Hildegard Rivelsrud360,1558
TrondheimAnne Gaare Viken345,3059
TrondheimHeidi Buhagen313,6060
VadsøInger Herland160,961
VadsøReidun Hansen122,0062
VadsøVivi Pleym230,0063
VadsøBritt Amundsen56,0064
VadsøErna Roska81,0065
VadsøTorild Dolonen152,0066
VanylvenMagnhild Stranden95,0067
ØrtfjellInger-Anne Gangsbækk99,9168
ÅlesundDag Morten Skartlien317,8069
12.993,55

Vi takker alle deltagere for innsatsen!

Det kommer etter hvert en liten premie i posten.

Husk også å gå turer i sommer – det er helse i hvert skritt.

EO

Sosialt og hyggelig med Tjukkasgjengen i Raufoss.

Jeg er så privilegert at jeg får reise rundt i landet for å treffe massevis av flott herlige Tjukkaser. I all hovedsak så sitter jeg da noen timer i bilen, eller på seterad 27A bak i en Boeing 737, for deretter å ta en buss eller leiebil. Men denne gangen ble det en annen transport på turen til Raufoss. For noen år siden tok jeg lappen på sportsfly og hvorfor ikke ta turen til Raufoss i fly.

Like utenfor Raufoss ligger Reinsvoll Flyplass. En liten flystripe på ca 650m. Tidsmessig passet det utmerket. Jeg slapp køen gjennom Oslo og når jeg landet ble jeg hentet av ildsjel Øistein Sandmo.

Etter en kort kjøretur via Øisteins hjem, med en enda kortere gåtur kom vi til en flott plass med gapahuk, og benker. Nå kan det vel sies at den ene benken stod på halv tre og bør byttes ut med tanke på sikkerheten for de som våger å sette seg der.

Øistein har tatt ordet og ønsket alle velkommen. Det er solskinn og man kjenner kroppen nyter varmen som endelig er kommet og svetteperlene renner ned langs kinnene.

Tjukkaser er seg sjøl lik. Kostholdsråd og kalorier var ikke tema på denne sosiale sammenkomsten. Her bugnet det av kaker i alle varianter, fra Pavlova til Donuts. Men hvem pokker tenker vel på BMI på en dag som dette. Det eneste jeg kjenner på er «overvekt» i flyet hjemover.

Det prates om turer man har gjort, og ikke minst hvor langt man har gått i mai. Og at resultatene fra turene skal sendes inn til Erik. Og så skjer det – Øistein deler ut gratis resirkulerte lodd! Det er blitt strikket div «pannebånd» – og Bunnpris, som er TG Raufoss sin hovedsponsor, har levert en fruktkurv. Vinnere trekkes og ingen sure miner fra de som ikke er heldige, men bare glede å spore. Og jaggu reiser ikke Marit seg for å dele ut gaver. Hjemmesydd toalettmappe deles ut til to gleda jenter som «Har brakt med seg mye latter og glede i gruppa» – og jammen ble det en toalettmappe på undertegnende. Tusen takk!

Takk til dere alle for hva dere gjør, bidrar med, mtp å holde hjulene i gang i den lokale gjengen. Jeg gleder meg allerede til å komme tilbake!

Frank

Per Henriksen fra Chapter Halmstad

Det å høre Jan Ellefsen fortelle sin historie om oppstarten og litt av historien rundt Tjukkasgjengen på P1 i dag var flott. Tenk hva den mannen har fått i gang. Det er mange av oss som har fått det bedre både psykisk og fysisk på grunn av det han startet opp.

Det å komme til et chapter og se at du blir tatt godt imot og at alle støtter opp om deg, har vært, og er jo en stor glede bare det.

Det kan være mange ting som gjør at det ikke er så lett for enkelte å komme og bli med i en Tjukkasgjeng, de kan føle at det er litt skummelt å møte opp. Men det skal du vite, at vi tar deg godt imot og sørger for at du skal trives allerede fra første stund.

Noen av oss bor alene, og at vi da kan komme ut og treffe folk som vi kan ha det hyggelig sammen med, og ta oss en gåtur sammen med – det gir helse i hvert ord som blir sagt og i hvert steg som blir tatt.

Jeg har opplevd at noen har vært veldig forsiktige og tilbaketrukne når de har begynt i Tjukkasgjengen vår, men etter hvert har det blitt de som tar ordet og viser seg frem. Herlig. Vi må huske på at det at vi treffes og prater sammen er like viktig som selve trimmen vi får av turen. Det å kunne ha et sosialt nettverk som vi kan møte opp hos når det passer, det gir en trygghet for mange.

Nå som denne koronaen herjer, så blir det jo et noe amputert oppmøte, men det er jo noen som er flinke og går nå også. Men etter at denne koronaen har fått roet seg, så får vi virkelig stå på for fullt igjen. Tenk så flott det blir, med mange Tjukkaser på rad og rekke – det kan ikke bli stort bedre det. Hei hopp og tjo og hei, jeg gleder meg.

Jeg ønsker alle chaptere mange flotte turer nå utover! Snart blir det lysere tider for oss alle, og da da skal vi gå ut på turene våre og tralle. For husk at godt humør og gode sko er det eneste vi trenger for å møte opp i Tjukkasgjengen. Og har du ikke godt humør når du kommer, så skal vi passe på at du får det, he he.

Ønsker alle en flott Påske når den tid kommer. 🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃😀👍

EO

Koronavettregler for friluftslivet

Friluftslivets koronavettregler

 1. Velg turer i ditt nærmiljø! Bruk fantasien og utforsk nye turmuligheter der ikke alle andre går.
 2. Du trenger ikke gå alene – få med deg resten av husstanden på tur!
 3. Rast med god plass. Ta med mat, drikke og håndsprit, og kos deg på tur.
 4. Ta vare på naturen vår, vi trenger den. Respekter dyre -og planteliv, og ta med deg søppel hjem.
 5. Vær obs på brannfare! Flere steder i landet er det veldig tørt og bålforbud.
 6. Bruk kart og kompass når du går utenom merkede stier og løyper. Det finnes også mange gode apper og turportaler som kan hjelpe deg på veien.
 7. Snu i tide, og velg aktiviteter med lav risiko. Sammen kan vi unngå å belaste rednings- og helsetjenester.
 8. Smil! Hold avstand til andre, men gjerne hils og smil til de du møter på din vei.
 9. Hold deg oppdatert på råd og regler fra helsemyndighetene.

Bak friluftslivets koronavettregler står: Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjordens friluftsråd.

EO

Oppstartstur januar 2020 i Chapter Moss

Chapter Moss har i dag invitert til Tjukkassesongen 2020. 

Vi husker jo alle Yngvar Andersen fra NRK Puls som dømte oss nord og ned i løpet av tre måneder. Vi har nå feiret åtteårs dagen vår. YNGVAR!!! – Men vi vet at du heier på oss og er stolte av oss Tjukkaser, så du er tilgitt. 🙂 

Dette var en hyggetur, der noen tok «De stuttbeinte & proteserunden» på tre kilometer, og de tøffeste tok den «Griselange» runden på fem og en halv kilometer.

Therese, Trond, Ivar og Janne fra Moss møtte tidlig opp og var klare for å gå.

Grunnlegger og tidligere Tjukkasgeneral Jan Ellefsen ønsket Tjukkasene velkommen på tur.

Chapter Grimstad og Eydehavn fra det blide Sørlandet kom og gikk tur i Moss.

Etter hvert ble det en lang lang rekke på cirka 60 Tjukkaser på sosial tur.

Når det er fest, så må man ha vaffel og kaffe og «snabelstoff»  – man er jo en Tjukkas. 

Det ble kø ved vaffelvogna etter turen, noe som jo tyder på at det var ekte Tjukkaser på tur. 🙂

Chapter Moss sin fantastiske vaffelsteker Petter Storm.

NRK var også med på vår tur i dag, for å promotere vår flotte organisasjon.

Før det hele ble avsluttet, sang 60 Tjukkaser «Happy Birtday to You» for pensjonisten Ivar Brogård, som feiret sin dag med å gå en Tjukkastur.

EO

Turbo-Torild i Chapter Vadsø

I slutten av januar 2018 tok Torild Dolonen kontakt med oss, og 8. februar samme år opprettet vi Chapter Vadsø.

Ikke visste vi fra sentralt hold hvilken driftig kvinne som startet et Tjukkasgjeng-Chapter i Vadsø.

I dag er det 128 medlemmer i chapteret. Torild arrangerer mange turer – og ikke bare i nærområdet. Hun booker gjerne buss, så chapteret reiser rundt i hele regionen og går turer, er på museer, you name it. De lyser opp i de gule vestene overalt i Finnmark.

Det er blitt en gjeng med et fantastisk godt humør – se klippet fra NRK her om dem – og de går heller ikke av veien for å synge med den stemmen de har.

Her besøker de Heksemonumentet

Naturopplevelser får de mye av

Torild skaffer sponsorer, selger kaker og kaffe på bedehuset, så medlemmene ikke skal betale så mye for turer. Torild tar dem med på opplevelser – de drar på bowling, de er på Yoga, de tar badstue og går i badestamp.

For å få litt forandring fra gåturene tar hun gjerne med gjengen i svømmehallen.

Litt trening hører med.

Værutfordringer i Finnmark er ingen problem. De går tur uansett.

Gjengen i Vadsø går ofte ut og spiser sammen, og når det er jul, så er det på med nisseluer, og så sprer de sitt gode humør rundt om i Vadsø.

Torild er den som passer på sine Tjukkaser – er det glatt, så får de beskjed om at i dag tar vi på brodder. Det er ikke den eneste ting Torild overser. Alt for at gjengen i Vadsø skal ha det bra.

Grand Canaria

Vi ser nå at Torild arrangerer turer for Vadsøs Tjukkaser ned i varmen i vinter. Hun styrer og ordner så frosne Finnmarkinger kan komme seg ned til sydlige strøk, for hygge, sosialt samvær og gåturer – samt for å treffe Tjukkasene på Gran Canaria.

Vi i styret i Tjukkasgjengen kan kan kun referere til Halvdan Sivertsen

Førr ei dame…

EO

Tjukkasgjengene på Gran Canaria

Mange nordmenn har nå reist til varmere strøk før vinteren.

På Gran Canaria har Tjukkasgjengen to flotte chaptere – et i Puerto Rico og et i Arguineguin. Her bor mange nordmenn igjennom høsten og vinteren, og det kommer mange nedover for kortere opphold og blir med på turer i gjengene. Tjukkasene møtes flere ganger i uken til turer – hardhausturer, andre sosiale turer på øya, trening i det fri, og sist og ikke minst står det sosiale i høysetet. Turene avsluttes alltid med litt god mat og drikke.

Vi ønsker dere en flott sesong.

Roger Heggem er ildsjel og Primus motor i Puerto Rico

Erna Verstad er en flotters ildsjel i Arguineguin.

EO

Tacofest i Chapter Harstad

Chapter Harstad ble opprettet i 2012, men chapteret fikk en trang fødsel. Etter flere forsøk fikk de det ikke helt til – Inntil Siv overtok roret. Hun er blitt en svært så driftig ildsjel.

Nå er Chapter Harstad ute på mange ukentlige turer, og chapteret vokser sakte, men sikkert.

TACOFEST.

Siv inviterte på Tacofest ute i naturen. Alle bidro med kjøttdeig, lomper og grønnsaker, og i går var18 tjukkaser møtt opp på Tacofest ute i det fri. Dette kaller vi årets sosiale happening.

Et eksempel til etterfølgelse.

EO

Oppsummering av Tjukkasgjengens deltagelse på Arendalsuka 2019

Tjukkasgjengen var med på Arendalsuka for første gang i år. Dette er stedet man skal være for å se og bli sett. Og tilbakemeldingene vi har mottatt, har vært at «alle» så Tjukkasgjengen – med vår lysende gule stand.

Selvsagt hadde også våre representanter øynene åpne, og det var ikke få kjendiser, sentrale politikere og andre som ble invitert inn i standen til Kristine og Frank. Bilder følger…

I løpet av uken snakket Kristine og Frank med svært mange, og de fikk også vervet mange nye medlemmer. Fra vår kommandosentral kan vi se at de har «vekket» mange sovende chaptere på Sørlandet, noe som gleder oss meget.

Tjukkasgjengen er totalt FARVEBLIND i den politiske verden, men det er nå engang sånn at politikere har makt, og Frank var på dem alle – både de som kjente oss fra før, og de som ikke hadde hørt om oss. Dette for å fortelle dem om viktigheten med lavterskel og fysisk aktivitet. Ut i fra bildeserien, har Frank jobbet meget godt på tvers av det politiske landskap, med å synliggjøre hva Tjukkasgjengen er.

Tjukkas-Audun

Tjukkas-Bent

Tjukkas-Bjørnar

Tjukkas-Trygve

Tjukkas-Kjell Magne

Tjukkas-Bård

Tjukkas-Jon Georg

Tjukkas-Knut Arild

Tjukkas-Liv Signe

Tjukkas-Marianne

Tjukkas-Kjell Ingolf

Tjukkas-Anne

Tjukkas-Tage

Tjukkas-Terje

Tjukkas-Christian

Tjukkas-Torbjørn

Tjukkas-Une

Trine har fått vest før, og kjenner oss godt.

Uansett hvordan vi snur og vender på det, så var Tjukkasgjengen et meget synlig bidrag på årets Arendalsuke, og tilbakemeldinger av positivitet har strømmet på. Vi takker Frank og Kristine for innsatsen, og også Grethe Nuland (bildet under) fra chapter Jeløy, som kom og bistod de siste dagene. Tusen takk!

EO

Tjukkasgjengen på plass i Arendalsuka 2019

Da er Tjukkasgjengen ferdig rigget til stand Arendalsuka 2019. Kristine og Frank står klare til å verve mange nye Tjukkaser i løpet av uken.

Arendalsuka ble startet som et privat initiativ, med hjelp av sponsorer. Arrangementet har vokst kraftig siden oppstarten for åtte år siden. Uka preges av seminarer, debatter mellom politikere og fagfolk og at interesseorganisasjoner, politiske partier, veldedige organisasjoner og statlige etater presenterer seg.

Arendalsuka har i løpet av årene eksplodert i omfang og popularitet. Anslagsvis kommer det 70.000 besøkende. Å være på plass i Arendal er gradvis blitt et minimumskrav for å bli tatt høytidelig for mange samfunnsaktører.

For politikere er det et spørsmål om å få medias oppmerksomhet. For oss i Tjukkasgjengen handler det om å være synlig og få flere Tjukkaser med oss i gjengen.

Vi kommer tilbake med referater.

EO

Tjukkaser gikk «Stafett for livet»

Kreftforeningen arrangerte Stafett for livet 25. og 26. mai 2019, på Sveum Idrettspark i Brumunddal.

Tjukkasene i Brumunddal stilte manns- og kvinnesterke opp i år igjen.

Stafetten varer i 24 timer. Laget skal ha minst én deltaker på banen under hele stafetten. De går eller løper – dette er ingen konkurranse.

Hva skjer under stafetten?

 • Fighterrunde: Arrangementet begynner med en «fighterrunde». Fightere er stafettenes æresgjester– de som selv har eller har hatt kreft. Lokalmiljøet heier og hyller sine fightere, som samlet går den første runden rundt løypa.
 • Stafett: De neste 24 timene går stafetten rundt banen. Hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid. Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, samtaler, hvile og mat.
 • Lysseremoni: Når mørket faller på dempes musikken, lyset og aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som står i stormen nå.
 • Avslutning: Etter et døgn er gått, samles alle deltakere, frivillige og arrangører til en felles avslutning og feiring.
 • Tjukkasene gikk 809 runder i år 

Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer. For eksempel underholdning fra scene, informasjonsstands om kreft og Kreftforeningens tilbud og innsamlingsaktviteter.

EO

På Tjukkastur i Rissa

Så var turen kommet til Rissa.

«Unge Kokker i Farta» i Rissa, som for noen dager siden avholdt kokkekurs, skulle ut på sin første tur i dette flotte prosjektet som Tjukkasgjengen har sammen med Unge Kokker.

Gradestokken viste ikke akkurat det som skulle tilsi at vi var kommet til mai måned, med nysnø på fjelltoppene rundt Rissa, og litt sur vind fra nord. Allikevel var det fem freske jenter som våget seg utpå. Noen av de som skulle vært med, hadde valgt annen aktivitet for dagen.

Med startpunktet så godt som rett utenfor døra til de fleste, så bar det i vei i et hyggelig tempo. Det var ingen sure miner å spore i det hele tatt, og dette var uten tvil et flott område å gå tur i. Da jeg spurte dem litt om hvordan kokkekurset hadde vært, så var det tydelig at dette var noe de likte. Alt fra wraps med fisk, til supper – og ikke minst å lage «Hulken» – en smoothie var noe de hadde satt stor pris på. Og kombinasjonen: lære seg enkle kokkekunster og fysisk aktivitet, er bare GULL!

Med vind i håret passerte vi over en bro der visstnok Norges beste blåskjell skal befinne seg. I alle fall i følge kokke-Wenche i TV2.

Jeg er ikke i tvil om at denne glade gjengen, uten problem, hadde lagt i vei på noen kilometer til, hadde det ikke vært for at noen skulle på et kurs senere på ettermiddagen.

Frankie