Jeg hadde ikke gått tur……………..

Jeg hadde ikke gått tur hver uke hvis jeg ikke visste at det stod en gjeng og ventet på meg, sier Wonja Pettersen. (62 år)

Hver torsdag klokka seks de siste tre årene har hun stått ved bommen på Sognsvann i Oslo for å lede gåturen til Tjukkasgjengens Sognsvanns-avdeling. 

Tjukkasgjengen er en lavterskel tur- og trimgruppe med flere hundre aktive underavdelinger over hele hele landet. 

– Jeg er ikke så veldig sporty, og liker ikke å gå tur alene, så jeg trengte turvenner. I 2018 dro jeg på landskonferansen til Tjukkasgjengen, og tenkte at dette var et utrolig bra konsept. Det er så enkelt: Det er bare å møte opp og gå, forteller hun.

Hun bestemte seg for å dra i gang Sognsvann-avdelingen igjen,og har siden den gang ruslet en runde på drøyt tre kilometer hver torsdag sammen med de som måtte finne på å møte opp. 

 – Gåturene har stor effekt, både fysisk og psykisk. Man kommer seg ut i frisk luft, får beveget seg og får truffet folk. Jeg har så trua på det! De fleste som møter opp bor alene, det er mye helse i å komme seg ut og møte andre i stedet for å sitte hjemme i sofaen, sier hun. 

I tillegg til torsdagsturene prøver hun å få seg en gåtur til i uka. 

Hvor mye må man egentlig trene for at det skal ha betydning for helsa? Ganske lite, ifølge en norsk studie.

Hilsen fra Wonja

Nyhetsbrev, desember 2021

Hei, kjære Tjukkaser!

Nå trodde vi i styret at vi snart hadde lagt en traurig tid bak oss, at landet skulle forbli åpent som Vøringsfossen, og at vi igjen kunne mane til full aktivitet i hver by og hver bygd, landet over. Men så feil skulle vi altså ta…

Allikevel er ikke alt håp om en aktiv, og smått sosial hverdag ute. Det er fremdeles lov til å gå turer sammen, og det er fortsatt (i skrivende stund) lov til å ha et visst sosialt nettverk. Dette må vi utnytte, med alle forholdsregler tatt, så langt det lar seg gjøre. Ensomhet og inaktivitet over lengre tid, er ikke godt for verken kropp eller sinn.

Vi i Tjukkasstyret har, under pandemien, møttes mest via våre respektive dataskjermer, men noen fysiske møter har vi da også klart å få til. Vi har oppsummert, planlagt, kommet med nye ideer, og gått skritt for skritt mot det vi håper, og fremdeles tør å tro, skal bli et heidundrende godt landstreff i 2022.

En av oppgavene vi har vedtatt å kaste oss ut i, er utsendelse av faste nyhetsbrev, og det du leser på nå, er det aller første av disse. Her vil vi fortelle litt om hva som fyller dagene til vår organisasjonssekretær, Frank I. Skjærbekk, vår daglige leder, Erik Olsen, og om hva styret jobber med for tiden.

Organisasjonssekretæren

Vi kan jo, i dette brevet, begynne med Frank, som har hatt et ganske tettpakket program denne høsten. Blant det han har hatt på dagsplanen, er muligens besøkene hos en del av de ulike chapterne blant det aller viktigste. Der det har latt seg gjøre, har han slengt seg med på både en og to tjukkasrunder, og gjerne et sosialt lag, i tillegg til at han har holdt mangt et foredrag om Tjukkasgjengen – fra starten av, og til der vi er i dag, samt om planene fremover.

Underveis i besøkene, har Frank sørget for å fange masse glade mennesker på film, noe som resulterer i filmsnutter så ofte det lar seg gjøre. Nå har han også tatt seg et kurs i videoredigering, så forventningene til fremtidige filmer er store…

Han har også besøkt en rekke Frisklivssentraler og Frivilligsentraler, hvor samarbeidsmøter og foredrag har stått på programmet. Vi ønsker oss stadig flere samarbeidspartnere, og vi håper og tror at antallet vil øke fram mot sommeren.

Folkehelsekonferansen

– Jeg var også på Folkehelsekonferansen nå på senhøsten. Dette er en konferanse der man treffer mye folk fra hele landet, og der alle på sin måte har interesse for folkehelse. 

Folkehelse er mer enn bare å holde seg i fysisk god form. Det handler også om psykisk helse naturlig nok, og hvordan man bor, jobb, fritid, mat, miljø og så videre. På konferansen traff jeg folk fra alle miljøer; kommuneleger, kommuneplanleggere, byråkrater i alle lag, helsearbeidere med flere. For oss i Tjukkasgjengen, handler dette om å få de rette kontaktene, med tanke på nytt samarbeid og nye prosjekter. I år hadde jeg gleden av å spise lunsj med folk som jobber sammen med ledelsen i FHI og i Helsedepartementet, forteller Frank. 

Skjærbekk har også jobbet mye med forberedelsene til prosjektet «Alle skal med», som er rettet mot utviklingshemmede. Dette er noe vi gleder oss stort til å jobbe mer med i tiden som kommer.

Frank kan i tillegg informere om at det etter hvert vil publiseres et intervju/film med et av medlemmene i Tjukkasgjengen, som handler om psykisk helse, noe som kan bli lærerikt for noen og enhver.

Frivillighetens år

2022 er Frivillighetens år. Da skal stat og kommune sette stort søkelys på de mange som gjør en frivillig, og svært verdifull innsats for landet vårt, for folkehelsa, for kulturen og mye, mye mer. De frivillige, Tjukkasgjengens mange ildsjeler inkludert, er gull verd for Norge, og det er jammen på tide at disse blir satt pris på. Tjukkasgjengen kartlegger nå, hva vi kan være med på gjennom dette spennende året, og en del av Franks møter for tiden, omhandler nettopp dette.

Vi gleder oss over det som har vært, og enda mer over det som skal komme.

Med ønske om en god jul, og et fantastisk nytt år!

For Tjukkasstyret

Arne Kristian

Protokoll – årsmøte/generalforsamling 2020

Organisasjonsnummer: 913 034 384

Tid: 28 juni 2021 kl 18:00

Sted: Zoom-nettmøte

20 stemmeberettigede var til stede.

Styrets leder Morten Nore ønsket velkommen.

 1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

 • Valg av møteleder

Morten Nore ble valgt som møteleder.

 • Valg av referent

Frank Skjærbekk ble valgt til referent.

 • Valg av personer til å skrive under protokoll.

Følgende personer ble valgt: Yvonne Johnsen og Arne Kristian Løvik Stellander.

 • Styrets årsberetning 2020

Styrets årsberetning ble godkjent uten anmerkninger.

 • Godkjenning av årsregnskap 2020

Årsregnskap 2020 ble godkjent med kommentar om at gjeldsposten bør ha en note neste år.

 • Endring av vedtekter.

Styrets forslag til endringer ble vedtatt med et tillegg i §5 om at man må være myndig: Ordlyden blir da: «Alle som er myndig og medlem av et chapter har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Tjukkasgjengen».

 • Valg

Valg av styreleder, 2 nye styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteèn var delt i innstilling. Det ble foreslått at de som tok gjenvalg ble valgt inn. Årsmøte støttet dette.

Morten Nore          Styreleder                Moss, gjenvalgt for 2 år.

Frank Skjærbekk    Styremedlem           Halmstad/Rygge, gjenvalgt for 2 år.

Kristine Thømt       Styremedlem          Moss, gjenvalgt for 2 år.

Følgende ble valgt inn som vararepresentant.

Wonja Pettersen   Sognsvann              1 år.

Bjørn Erik Hansen Nittedal                 1 år.

 • Innkomne saker:

Ingen saker

                                               Moss, den 28 juni 2020.

__________________________                     ___________________________

Yvonne Johnsen                                                    Arne Kristian Løvik Stellander.

EO

Forslag til vedtektsendring i Tjukkasgjengen

Vedtekter for Tjukkasgjengen
§1 Foreningen navn
Foreningens navn er «Tjukkasgjengen» og ble stiftet 03.12.2012
§2 Formål
Tjukkasgjengen skal være en ideell organisasjon som tilbyr et lavterskeltilbud for å få folk i bedre form. Gjennom aktiviteter som gåturer og annen mosjon kombinert med et godt sosialt miljø er målet å få flest mulig opp av sofaen.
Tjukkasgjengen er landsomfattende, og organisert gjennom moderchapteret i Moss, og underchaptere over hele landet/utlandet gjennom grupper på Facebook.
§3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§4 Medlemmer
Alle som vil kan delta.
§5 Stemmerett og valgbarhet
Alle som er medlem av et chapter har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
Tjukkasgjengen.
§6 Kontingent
Alle aktiviteter skal være gratis. Medlemmer står for egne kostnader i forbindelse med
«Landstreff/Landsråd».
§7 Godtgjørelse for tillitsvalgte.
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§8 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens høyeste organ.
Årsmøte innkalles av styret med minst 1-en måneds varsel.
Årsmøtet kunngjøres gjennom gruppene på Facebook.
Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøte kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen
har mer enn én stemme, og stemmegiving kan ikke skje med fullmakt.
På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§9 Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Tjukkasgjengen.
§10 Stemmegivning på årsmøte
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg forgår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning må stemmesedlene inneholde det antall kandidater som det skal velges. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmende ansees som ikke avgitt.
§11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
Behandle årsmelding.
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Velge:
a. leder
b. styremedlem(mer)
c. valgkomite
d. revisor og dennes stedfortreder
§12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§13 Styret
Tjukkasgjengen ledes av et styret på inntil 6 personer og 2 varamedlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
• Iverksette årsmøtets bestemmelser (vedtak)
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
• Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomien i henhold til de til enhver tid
gjeldende instrukser og bestemmelser.
• Representere Tjukkasgjengen utad.
Styret skal holde møte når lederen, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaktsført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
§14 Grupper/avdelinger
Tjukkasgjengen organiseres med avdelinger og/eller grupper, såkalte «chapter». Disse ledes av ildsjeler i samarbeid med styrets representant. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres.
§15 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§16 Oppløsning (16 kan ikke endres)
Oppløsning av Tjukkasgjengen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall).
Sammenslutning med andre foreninger ansees ikke som oppløsning av Tjukkasgjengen.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Jfr §15.

De som ønsker de gamle vedtekter – sender en mail til

erik@tjukkasgjengen.no

Fra Nordkapp til Kongo med Tjukkasgjengen

Har du noen gang tenk på hvor lang tid man bruker for å kjøre bil non stop fra Nordkapp til Kongo ?

Man bruker 168 timer !!!!

69 Tjukkaser gikk 5 til 10 mil i mai 2021, og utfordret seg selv til å strekke seg litt lengre. De har i snitt gått hele 19 mil hver. Det er rett og slett helt FANTASTISK.

ChapterNavn KilometerNr.
ArguineguinBjørn Myrvold350,71
ArguineguinGro Hem Svendsen93,602
ArguineguinLillian Skadberg170,003
ArguineguinMari Henriksen123,004
ArguineguinToril Myrvold144,605
ArguineguinJeanette Lorentzen272,656
ArguineguinHarry Valtonen130,567
BrumunddalRandi Kavli256,008
BrumunddalBente M. Andersson126,269
EydehavnIda Thuhus 225,0010
EydehavnLina Fjærbu100,0011
FlakstadNinni Jørgensen117,0012
FurusetNina Charlotte Steen164,4013
HalmstadAnne Olausen 133,0014
HalmstadPer henriksen111,0015
HamarRaj Peter Kumar353,4516
HarstadBjørg Mikalsen220,8017
HaugalandetRuth Eli Knutsen196,7718
HaugalandetAnnik Voll270,0019
HaugalandetKaaren Fahlvik251,0620
Kirkebygden EnebakkElse Elise Sætre Bullus230,0021
KongsbergGerd Stavem81,2422
Leknes i LofotenAnne Hansen310,8323
Leknes i LofotenSture Krogtoft 278,0024
Leknes i LofotenLillian Andreassen225,0025
Leknes i LofotenEdel Dagfinrud236,0026
MoelvKarin Håland52,0027
MoelvWilly Hamre120,0028
MoelvAnne Grete Dalsveen140,0029
MoelvJan Rune Bakkerud102,0030
MoelvRandi Brænden228,0031
MossKristine Thømt101,6032
MossGrete Nuland50,0033
NittedalBjørn Erik Hansen110,0034
NittedalAnn Kristin Olsen227,0035
Oslo SognsvannEldbjørg Rødsand181,0036
Oslo SognsvannWonja Pettersen177,0037
Oslo Vest – FrognerparkenHanne Hermansen352,0038
Puerto RicoTorbjørn Einar Erntsen135,0039
Puerto RicoKarin Støa100,0040
Puerto RicoBror Støa100,0041
RaufossMarit Aas137,3042
RaufossAtle Paulshus460,0043
RaufossMarianne Stiansen Nyhus181,0044
RaufossMarie Westerheim202,0445
RaufossTonny Haugen 117,2246
RaufossØistein Sandmo 174,6847
SalangenTone Markussen198,9848
Smukkasgjengen-JeløySiw Levernæs169,5049
Smukkasgjengen-JeløyBjørn Are Johnsen193,1350
Smukkasgjengen-JeløyYvonne Johnsen175,6051
Smukkasgjengen-JeløyPia reier217,0052
SognsvannKirsti Lill Kristiansen52,9053
SpydebergJørgen Dyrnes302,854
SpydebergArne Instebø 334,0055
StangeMarit Berg90,0056
TolvsrødTrine Engelstad 307,2257
TolvsrødTove Hildegard Rivelsrud360,1558
TrondheimAnne Gaare Viken345,3059
TrondheimHeidi Buhagen313,6060
VadsøInger Herland160,961
VadsøReidun Hansen122,0062
VadsøVivi Pleym230,0063
VadsøBritt Amundsen56,0064
VadsøErna Roska81,0065
VadsøTorild Dolonen152,0066
VanylvenMagnhild Stranden95,0067
ØrtfjellInger-Anne Gangsbækk99,9168
ÅlesundDag Morten Skartlien317,8069
12.993,55

Vi takker alle deltagere for innsatsen!

Det kommer etter hvert en liten premie i posten.

Husk også å gå turer i sommer – det er helse i hvert skritt.

EO

Historien om restart av chapter Sognsvann

Høsten 2018 fikk jeg opp noe på Facebook: Landstreff med Tjukkasgjengen i Sarpsborg, 14.-16. september.

Det så fristende ut med en helg på hotell, foredrag (bare menn!), tur, middager og dans. Jeg kjente ingen, men meldte meg på og møtte 123 hyggelige mennesker, eller Tjukkaser som de kalles.

Jeg hadde en kjempefin helg og ble veldig inspirert. Jeg tenkte at dette var midt i blinken. Turgrupper: gratis, sosialt, gøy og for alle. Et enkelt konsept. Jeg ønsket meg turvenner, da jeg ikke syntes det var så gøy å gå tur alene. Men chapteret i nærheten av der jeg bor, lå nede. (Chapter Sognsvann.)

Ni dager etter landstreffet, 25. september 2018 var det en artikkel i Nordre Aker Budstikke, hvor folk ble invitert med på tur.

https://nab.no/sport/tjukkasgjengen-oppe-og-gar-i-nordre-aker/19.17432 

Torsdag 27. september restartet vi chapter Sognsvann og siden da har det møtt opp folk HVER ENESTE uke! Det er nå gått 2,5 år og det har blitt 130 turer. I 2020 var det 53 turer med 485 på tur. Chapter Sognsvann er chapteret som ikke tar ferie!

Den første tiden hang vi opp plakater på butikker i nærmiljøet og på Sognsvann. Vi har deltatt på Bydelsdag i Nordre Aker Bydel, Friluftslivets dag og på Frisklivssentralen. Vi har invitert naboer og venner. Nordre Aker Budstikke har skrevet om oss flere ganger. Avisen Vårt Oslo og Nordberg menighetsblad har også hatt artikler om oss. Frank fra Tjukkasgjengens styre har også laget to små filmer om oss.

Nå er vi gjennomsnittlig ni personer på hver tur, og nye kommer stadig til. Sist torsdag, 18. mars 2021 var vi 16. Turene betyr mye for mange. Jeg – og mange med meg – hadde aldri kommet oss ut på tur torsdager klokka 18, hvis vi ikke visste at det sto en gjeng og ventet.

Mange sier at det betyr mye at det er en fast tur hver uke. En sa: «Jeg hadde daua hvis det ikke hadde vært for Tjukkasgjengen». Mange har takket for dette tilbudet. Det er enkelt, det er gratis, det er bare å møte opp.

Flere ganger har vi også vært på Pub Union på Kringsjå etter turen. Vi har feiret bursdager og vi har hatt besøk av Tjukkaser fra andre chaptre, blant annet chapter Nittedal. Og en torsdag rett før jul 2020, dukket plutselig ordføreren i Oslo opp, Marianne Borgen. Det var en stor overraskelse at jeg, som ildsjel i chapter Sognsvann, fikk en av Oslo kommunes hverdagshelt-priser. Jeg ble meget overrasket, stolt og rørt!

Det hadde ikke blitt noen pris hvis ikke Tjukkaser hadde møtt opp hver eneste torsdag klokka 18!

https://nab.no/nyheter/ifolge-ordforeren-er-hun-er-en-ekte-hverdagshelt/19.22620

Vi inviterte ordfører Marianne med oss i mai 2019, og Marianne Borgen synes også Tjukkasgjengen er et meget bra konsept!

https://nab.no/nyheter/tjukkasgjengen-inviterte-ordforeren-med-pa-tur/19.18814

Våre turer går rundt Sognsvann hver torsdag klokka 18. Det er en tur på 3,2 kilometer. Det er vakkert rundt vannet – i alle årstider. Flere i chapteret har fått nye venner. Det har vært svært viktig i koronatiden hvor mesteparten har vært nedstengt i Oslo.

Og ja, jeg har fått turvenner – i massevis.

Hilsen fra Wonja Pettersen, chapter Sognsvann

EO

Per Henriksen fra Chapter Halmstad

Det å høre Jan Ellefsen fortelle sin historie om oppstarten og litt av historien rundt Tjukkasgjengen på P1 i dag var flott. Tenk hva den mannen har fått i gang. Det er mange av oss som har fått det bedre både psykisk og fysisk på grunn av det han startet opp.

Det å komme til et chapter og se at du blir tatt godt imot og at alle støtter opp om deg, har vært, og er jo en stor glede bare det.

Det kan være mange ting som gjør at det ikke er så lett for enkelte å komme og bli med i en Tjukkasgjeng, de kan føle at det er litt skummelt å møte opp. Men det skal du vite, at vi tar deg godt imot og sørger for at du skal trives allerede fra første stund.

Noen av oss bor alene, og at vi da kan komme ut og treffe folk som vi kan ha det hyggelig sammen med, og ta oss en gåtur sammen med – det gir helse i hvert ord som blir sagt og i hvert steg som blir tatt.

Jeg har opplevd at noen har vært veldig forsiktige og tilbaketrukne når de har begynt i Tjukkasgjengen vår, men etter hvert har det blitt de som tar ordet og viser seg frem. Herlig. Vi må huske på at det at vi treffes og prater sammen er like viktig som selve trimmen vi får av turen. Det å kunne ha et sosialt nettverk som vi kan møte opp hos når det passer, det gir en trygghet for mange.

Nå som denne koronaen herjer, så blir det jo et noe amputert oppmøte, men det er jo noen som er flinke og går nå også. Men etter at denne koronaen har fått roet seg, så får vi virkelig stå på for fullt igjen. Tenk så flott det blir, med mange Tjukkaser på rad og rekke – det kan ikke bli stort bedre det. Hei hopp og tjo og hei, jeg gleder meg.

Jeg ønsker alle chaptere mange flotte turer nå utover! Snart blir det lysere tider for oss alle, og da da skal vi gå ut på turene våre og tralle. For husk at godt humør og gode sko er det eneste vi trenger for å møte opp i Tjukkasgjengen. Og har du ikke godt humør når du kommer, så skal vi passe på at du får det, he he.

Ønsker alle en flott påske når den tid kommer. 🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃😀👍

EO

5/10 mil i mai 2020 – For en Tjukkasbragd!!!

Gåtur på 1.854 mil.

Vår årlige utfordring i Tjukkasgjengen er avsluttet. Noen klarte fem mil og lengre, og andre er blitt så spreke at ti mil var «no problem».

Vi i sentralstyret er stumme av beundring. 115 Tjukkaser har gått i gjennomsnitt cirka 16 mil.

Bare for å sette denne prestasjonen i et perspektiv så ble det gått en distanse fra Nordkapp til Cape Town – der snudde de og gikk hjemover og havnet i Zimbabwe…

Vi kan nevne at for å kjøre denne strekningen med bil non stop vil man bruke 234 timer!

Vi kan konstatere at Tjukkasene er blitt sprekere med årene. Laila Abrahamsen fra Oslo Vest, Frognerparken, gikk hele 72 mil i mai. Det er distansen fra Oslo til Namsos.

Chapter Navn Resultat – km nr. 
Arendal Maria Rasmussen  160,00 1
Arguineguin Bjørn Myrvold 345,70 2
Arguineguin Heidi C M Øverland  329,50 3
Arguineguin Eli Haugen  142,87 4
Arguineguin Erna Verstad 102,20 5
Arguineguin Karin Lindhjem  157,00 6
Arguineguin Bror Støa 100,00 7
Arguineguin Karin Støa 100,00 8
Aurskog Lill Mia Isaksen  132,00 9
Borgenhaugen John Gundersen 129,00 10
Borgenhaugen Sidsel Berg 133,00 11
Brumunddal Randi Kavli 175,00 12
Drøbak Jan Erik Gullheim 100,00 13
Enebakk Elise Sætre Bullus 236,10 14
Eydehavn Eli Hegland 177,00 15
Eydehavn Line Fjærbu 84,50 16
Eydehavn Monica Nilsen Ljøstad  51,68 17
Eydehavn Ida Tuhus  126,87 18
Finnsnes Gulla Nilsen 95,40 19
Halmstad Anne Olausen 150,00 21
Hamar Raj Peter Kumar  233,30 22
Harstad Brit Eriksen 50,00 23
Harstad Bjørg Mikalsen 73,90 24
Harstad Jan Frode Kjensli 61,00 25
Harstad Karin Stien Johnsen 150,00 26
Haugalandet Karen Fahlvik 199,98 28
Haugalandet Kjell Arnø 82,10 29
Haugalandet Lillian Haukås   60,00 30
Haugalandet Lill-Solfrid Salomonsen 120,00 31
Haugalandet Jan Arvid Lindtner 168,00 32
Haugalandet Anne Torill Lindtner 245,56 33
Haugalandet Turid Henriksen 100,00 34
Haugalandet Annik Voll 165,00 35
Haugalandet Herdis Dommersnes 116,00 36
Kongsberg Marianne Berg Brekke  141,27 37
Kongsberg Jorunn Dybdal 154,00 38
Larvik-Stavern Lene Gjestrum Jonassen  105,00 39
Leknes i Lofoten Arna Grav  280,00 40
Leknes i Lofoten Anne Hansen  254,70 41
Leknes i Lofoten Petra Synnøve Hågensen  294,40 42
Leknes i Lofoten Mona Andreassen 85,00 43
Leknes i Lofoten Wenche Vagle Jensen 230,00 44
Leknes i Lofoten Solveig Sivertsen 190,00 45
Moelv Eva Skaug  100,00 46
Moelv Reidun Asmundsen 50,00 47
Moelv Eva Hagen  50,00 48
Moelv Kirsti Jacobsen 240,00 49
Moelv Inger Bjerke 250,00 50
Moelv Irene Franksmoen 170,00 51
Moelv Anna Marie Pedersen 60,00 52
Moelv Marie Skaug 100,00 53
Moelv Anne Grete Dalsveen 130,00 54
Moelv Karin Håland 50,00 55
Moelv Unni Larsen 180,00 56
Moelv Anne Lise Woldberg 180,00 57
Moss Kristine Thømt 105,10 58
Moss Therese Olsen  84,00 59
Moss Geir Engedal Høgberg 117,80 60
Moss Jan Ellefsen 66,00 61
Nittedal Bjørn Erik Hansen  120,00 62
Oslo Sognsvann Eldbjørg Rødsand  124,38 63
Oslo Sognsvann Wonja Pettersen  100,00 64
Oslo Sognsvann Nina Charlotte Steen  213,47 65
Oslo Vest – Frognerparken Laila Abrahamsen  720,26 66
Oslo Vest – Frognerparken Hanne Hermansen 302,50 67
Oslo Vest – Frognerparken Inger Johanne Reiholm 291,00 68
Otta Grete Flatmo 163,00 69
Puerto Rico Olav Klausen  74,57 70
Puerto Rico Bodil Einang  140,00 71
Puerto Rico Tor Arne Gulliksen 103,00 72
Puerto Rico Liv-Karin Gulliksen 118,00 73
Puerto Rico Ingolf Skadberg  218,00 74
Puerto Rico Geir Rysjedal 269,90 75
Puerto Rico Lillian Skadeberg 209,00 76
Puerto Rico Torbjørn Einar Erntsen 183,00 77
Raufoss Marit Aas 129,40 78
Raufoss Tonny Haugen 176,00 79
Rolvsøy Grethe Lundgaard 149,25 80
Rælingen Ellen Hauge Hurlen  292,90 81
Smeby/Solvang/Børstad Synnøve Nordstad  227,00 82
Smukkasgjengen – Jeløy Monica Dahl Madsen  120,00 83
Smukkasgjengen – Jeløy Pia Eva Reier 191,27 84
Smukkasgjengen – Jeløy Yvonne Johnsen  141,40 85
Smukkasgjengen – Jeløy Bjørn Are Johnsen  169,00 86
Smukkasgjengen – Jeløy Jon Ramlet 50,00 87
Spydeberg Marit Mølmen Ringstad 188,00 88
Stange Gerd Nordli  204,00 89
Stange Hanne Iversen 163,00 90
Steinkjer Bodil Skjevik  102,50 91
Step by Step Inger Lill Melheim  51,00 92
Step by Step Anita Wiik Johannessen  96,48 93
Sunndalsøra Guri Undhjem  172,00 94
Tolvsrød Jorun Fjellanger  53,02 95
Tolvsrød Tove Hildegard Rivelsrud 147,33 96
Torrevieja Rigmor Fjeldstad 308,00 97
Trondheim Sidsel Hatling  140,00 98
Trondheim Heidi Buhagen  294,10 99
Trondheim Anne Gaare Viken 272,61 100
Trondheim Else-Norun Kvarner 75,00 101
Ukjent Chapter Edna Brun 286,00 20
Ukjent Chapter Liv Karin Gulliksen  118,00 102
Ukjent Chapter Jorunn Frossdal 114,08 103
Ukjent Chapter Liv-Kirsti Nærum 204,30 104
Vadsø Vivi Pleym 170,00 105
Vadsø Inger Lise Baumann 50,00 106
Vadsø Erna Roska 85,00 107
Vadsø Torild Dolonen  224,00 108
Vadsø Sigrunn Olsen 247,40 109
Vadsø Unni Wickstrøm  208,90 110
Vadsø Hill Persen – 337,39 111
Vadsø Bjørg J. Harjo  179,00 112
Vadsø Reidun Hansen 107,00 113
Vanylven Magnhild Stranden 110,00 114
Ålesund Dag Morten Skartlien 321,96 115
  SUM kilometer 18546,30  

Vi har trukket ut tre vinnere av hovedpremien, en tursekk som kommer i posten. GRATULERER!

1 . Jan Erik Gullheim – Drøbak.

2. Brit Eriksen – Harstad.

3. Marit Mølmen Ringstad – Spydeberg.

Alle kan glede seg, det kommer nemlig en liten trøstegevinst i posten til alle deltagere. Den er dessverre litt forsinket fra leverandør, men den kommer. 🙂

EO

Koronavettregler for friluftslivet

Friluftslivets koronavettregler

 1. Velg turer i ditt nærmiljø! Bruk fantasien og utforsk nye turmuligheter der ikke alle andre går.
 2. Du trenger ikke gå alene – få med deg resten av husstanden på tur!
 3. Rast med god plass. Ta med mat, drikke og håndsprit, og kos deg på tur.
 4. Ta vare på naturen vår, vi trenger den. Respekter dyre -og planteliv, og ta med deg søppel hjem.
 5. Vær obs på brannfare! Flere steder i landet er det veldig tørt og bålforbud.
 6. Bruk kart og kompass når du går utenom merkede stier og løyper. Det finnes også mange gode apper og turportaler som kan hjelpe deg på veien.
 7. Snu i tide, og velg aktiviteter med lav risiko. Sammen kan vi unngå å belaste rednings- og helsetjenester.
 8. Smil! Hold avstand til andre, men gjerne hils og smil til de du møter på din vei.
 9. Hold deg oppdatert på råd og regler fra helsemyndighetene.

Bak friluftslivets koronavettregler står: Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjordens friluftsråd.

EO

Oppstartstur januar 2020 i Chapter Moss

Chapter Moss har i dag invitert til Tjukkassesongen 2020. 

Vi husker jo alle Yngvar Andersen fra NRK Puls som dømte oss nord og ned i løpet av tre måneder. Vi har nå feiret åtteårs dagen vår. YNGVAR!!! – Men vi vet at du heier på oss og er stolte av oss Tjukkaser, så du er tilgitt. 🙂 

Dette var en hyggetur, der noen tok «De stuttbeinte & proteserunden» på tre kilometer, og de tøffeste tok den «Griselange» runden på fem og en halv kilometer.

Therese, Trond, Ivar og Janne fra Moss møtte tidlig opp og var klare for å gå.

Grunnlegger og tidligere Tjukkasgeneral Jan Ellefsen ønsket Tjukkasene velkommen på tur.

Chapter Grimstad og Eydehavn fra det blide Sørlandet kom og gikk tur i Moss.

Etter hvert ble det en lang lang rekke på cirka 60 Tjukkaser på sosial tur.

Når det er fest, så må man ha vaffel og kaffe og «snabelstoff»  – man er jo en Tjukkas. 

Det ble kø ved vaffelvogna etter turen, noe som jo tyder på at det var ekte Tjukkaser på tur. 🙂

Chapter Moss sin fantastiske vaffelsteker Petter Storm.

NRK var også med på vår tur i dag, for å promotere vår flotte organisasjon.

Før det hele ble avsluttet, sang 60 Tjukkaser «Happy Birtday to You» for pensjonisten Ivar Brogård, som feiret sin dag med å gå en Tjukkastur.

EO

Tusen takk IGJEN til Gjensidigestiftelsen

Desember = Gjensidigestiftelsen og Tjukkasgjengen.

Petter F. Schmedling- Gjensidigestiftelsen    Morten Nore TG         Frank Skjærbekk TG

12. 12. 2019

146.250 kroner som Tjukkasgjengen skal bruke på utviklingshemmede, ensomme og de som av ulike grunner har, eller har hatt rusproblemer, og de som sliter med psykisk helse.

Torgeir SnilsbergMoss Avis
Nå er jeg ufattelig glad, utbrøt den nye «tjukkasgeneralen», Morten Nore, da Gjensidigestiftelsen overraskende stilte med en sjekk på 146.250 kroner på torsdagens utmarsj for Bajazzogjengen.

Jeg, som reiser rundt på vegne av Tjukkasgjengen og har besøkt mange av våre 350 chapter, blir alltid så ydmyk og glad av å se på den gleden Bajazzogjengen i Moss har når de møtes. Den gleden gir meg virkelig mye, sa Frank Skjærbekk.

– Prosjektet vi søkte om midler til er rettet mot utviklingshemmede og dem som av ulike grunner sliter med andre problemer, som for eksempel psykisk helse, het det i Tjukkasgjengens søknad om midler fra Gjensidigestiftelsen.

Julenisse

– Dere gjør en kjempejobb, dette er et flott prosjekt og det er hyggelig å få lov til å støtte dere, smilte kveldens julenisse, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen Petter F. Schmedling.

Han fortalte at stiftelsen i år fikk inn søknader på i alt mer enn 30 millioner kroner og hadde i overkant av sju millioner kroner å dele ut.

I søknaden som slapp gjennom det forholdsvis vide nåløyet, presenterte Tjukkasgjengen (TG) seg som en av Norges største gratis lavterskelgruppe, åpen for alle. Videre het det:

«Da Tjukkasgjengen ble etablert i 2012 ble vi kontaktet av en lokal kommune som ønsket å få opprettet en egen TG-gruppe for utviklingshemmede. TG sentralt sa selvfølgelig ja. Oppstarten var så vellykket at Rygge kommune implementerte turen som fast aktivitet hver uke.

Verdt å utvide

I ettertid så er det flere kommuner og andre som ønsker bistand til å få til mer lavterskelaktivitet samt inkludering i et større fellesskap. Både for utviklingshemmede og de som har slitt med rus, ensomhet og psykisk helse.

I dag er det mange utviklingshemmede som ofte har liten fysisk aktivitet utenfor sin «stuedør», men blir kjørt til aktiviteter. Andre mennesker som sliter med rus, ensomhet og psykisk helse har til tider et dårlig lokalt ettervern og kommer seg ikke videre etter å ha vært til rehabilitering/behandling. Vi ønsker å være en bidragsyter til flest mulig. Bidra til at disse kan komme ut, sammen med andre, og oppleve et positivt godt fellesskap der man har det sosialt og moro.

Daglig glede

Prosjektet er tenkt rettet mot kommuner, frisklivssentraler og behandlingssteder der det vil være naturlig at TG kan være en samarbeidspartner. Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag for alle. Bidra til glede i hverdagen gjennom lavterskelaktivitet en eller flere dager i uken.

Vår visjon er å gjøre hver dag til en glad dag. Men skal glede seg til neste gang man treffes og har det sosialt og går turer med TG.

Skal vi lykkes, må vi fortelle flest mulig om de flotte lokale TG som er rundt i landet. Dette kan gjøres på flere måter. Oppsøke fylker og kommuner, samt stiftelser med flere som driver med rehabilitering for å informere. Være til stede, og informere, der det sitter beslutningstakere. Vi vet at TG kan være akkurat det som skal til for å få flere med ut på tur uansett hvem man er», ble søknaden avsluttet.

08. 12. 2012

Dette var den lykkelige dagen da Gjensidigestiftelsen overrasket oss med en kjempestor sjekk og Tjukkasgjengen ble en organisasjon –  Frank Skjærbekk og Erik Olsen ble deltidsansatte og vi hadde midler til å drifte Tjukkasgjengen.

Se video i Moss Avis fra overrekkelsen i linken under:

https://www.moss-avis.no/video/tjukkasgjengen/v/5-67-4505

EO