Årsmøte/Generalforsamling 2016

generalforsamling

Organisasjonsnummer 913 034 384

Tid: 21. mai 2016, klokka 15.00

Sted: Peppes Pizza, Jeløygata 2, Moss

Agenda:

1. Godkjenning av møteinnkalling.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av referent.

4. Valg av personer til å skrive under protokoll.

5. Styrets årsberetning 2015.

6. Godkjenning av årsregnskap 2015.

7. Valg av styre. Følgende utgår: Lars Norsted, Ståle Thorolfsen, Tore Kubberød. Det skal også velges ny leder.

Forslag på nye styremedlemmer og leder sendes valgkomiteen på: valgkomite@tjukkasgjengen.no.

Samtlige medlemmer har stemmerett. Det kan stemmes ved oppmøte, pr e-post, og ved signert fullmakt.

Forslag på nye styremedlemmer og leder må være sendt inn til valgkomiteen innen 14. mai. Forslagene vil bli offentliggjort på www.tjukkasgjengen.no 15. mai 2016.

Stemmer på e-post må være innsendt innen 20. mai 2016.

På vegne av Tjukkasgjengen

Jan Ellefsen, leder

Styrets årsberetning 2015

Det har i perioden siden forrige generalforsamling vært avholdt seks styremøter. I tillegg har styret hatt hyppig kontakt gjennom Facebook, på en styrechat, samt uformelle møter.

Styret har bestått av åtte personer:

Leder: Jan Ellefsen

Styremedlem: Tore Kubberød

Styremedlem: Kristine Thømt

Styremedlem: Lars Norsted

Styremedlem: Aina Nordby

Styremedlem: Erik Olsen

Styremedlem: Frank Skjærbekk

Styremedlem: Ståle Thorolfsen

Medlemmer

Antall chapter er 362. Antall medlemmer på Facebook er cirka 30.000. Da mange av medlemmene ikke er på Facebook, anslår vi at det totale antallet medlemmer er rundt 35.000 personer. Disse medlemmene tilbakelegger en distanse på Oslo – Kirkenes tur retur, to ganger pr dag.

Landstreff 2015

Styret klarte ikke å gjennomføre et landstreff 2015 på grunn av manglende økonomisk støtte. Det jobbes for å få gjennomført et Landstreff så snart som mulig.

Bidragsytere

Gjensidigestiftelsen.

Tjukkasgjengen mottok i 2015 et betydelig beløp fra Gjensidigestiftelsen.

Beløpet var tildelt til forskjellige prosjekter:

Organisasjonssekretær/prosjektleder:

Kr 585.000,- til lønn og sosiale kostnader.

Styret valgte å dele prosjektlederstillingen i to: En 40 prosent operativ og oppsøkende stilling, og en 60 prosent web-basert stilling.

Deling av stillingen fungerte utmerket, og man har fått mye ut av kun en stilling slik styret ser det.

Hardhaustur:

Kr. 50.000,-

Vi gjennomførte hardhaustur 26. september. Det ble da lagt opp til toppturer, lange turer, og/eller andre utfordringer ute i naturen, med tanke på å utfordre seg selv til å gjennomføre noe man mer eller mindre ser på som ”umulig”. Det var rundt 50 chaptere som deltok med arrangementer rundt om i hele Norge, og styret har fått tilbakemelding om at dette var svært vellykket.

Refleksvester:

Kr. 165.000,-

Vi har kjøpt inn 3.000 vester med GS logo og TG logo, som er distribuert til de lokale avdelingene.

Brosjyrer/banner i forbindelse med Tjukkasgjengens dag, 5. september:

Kr. 100.000,-

Det ble designet og trykket 50.000 brosjyrer og 60 bannere i anledning «Tjukkasgjengens dag».

De lokale chapterne har stilt med egne stands på handlesenter, postkontor, nærbutikk og i gågater. Det ble vervet nye medlemmer til å bli med å gå. Responsen var god, og aktiviteten i de enkelte avdelingene øker.

Friluftslivets år. En turmarsj i samarbeid med Turmarsjforbundet.

Denne fikk vi ikke gjennomført av flere årsaker. Blant annet fordi vi ikke fant en felles dag for et felles opplegg.

Tildelte midler som ikke ble brukt, ble i sin helhet tilbakeført Gjensidigestiftelsen.

Invitasjoner om å holde foredrag, deltakelse på konferanser.

Styret i Tjukkasgjengen har fått flere henvendelser om å holde foredrag.

Styrets leder, Jan Ellefsen, holdt foredrag hos Helsedirektoratet og LHL, og har deltatt på Årskonferansen til Gjensidigestiftelsen.

Frank Skjærbekk holdt flere foredrag hos lokale chaptere, og ved Frisklivssentraler og lignende, på Østlandet.

Vi har deltatt i møter hos Helsedirektoratet, Norsk Friluftsliv med flere.

Vi har deltatt på Helsekonferansen 2015 i Oslo. Vi gjennomførte der en Tjukkastur med 40-50 deltakere en tidlig søndag morgen.

Norsk Friluftsliv.

I samarbeid med Norsk Friluftsliv har vi flere ganger oppfordret alle våre medlemmer til å sove ute. Ikke minst i forbindelse med #nattinaturen 5. september i år.

Messe.

I samarbeid med Helsedirektoratet, hadde vi stand på Lillestrøm under messen ”Aktiv2015″.

Politikere

Vi har vært med på turer sammen med fylkesordføreren i Østfold.

Våren 2015 fikk vi besøk av helseminister Bent Høie. Han kom til Moss og gikk en god ”Tjukkasrunde” med oss. Styret finner det påfallende at de siste helseministrene Støre og Høie gjerne kommer og skryter av oss. Men når det kommer til stykket, og det blir snakk om økonomisk støtte, så er det påfallende hvor lett de forsvinner.

Mange andre steder har de lokale politikerne blitt med og gått tur, for å få litt innblikk i hva TG er og står for.

Opprettelse av nye chaptere.

Det opprettes nye chaptere så snart det kommer henvendelser fra lokale ildsjeler som vil starte opp en avdeling.

Bajazzochapteret – psykisk utviklingshemmede med flere.

Dette chapteret fungerer meget godt, og det er mellom 25-35 brukere og assistenter med på tur hver torsdag gjennom hele året. Styremedlemmer deltar ofte på turene. For mange av brukerne er dette ukas høydepunkt.

Chapter Step by step.

Dette er ett underchapter av hovedchapteret i Moss, som ble etablert for de som ikke går så fort eller langt, og hvor mange er for eksempel under rehabilitering. Det som har vist seg vanskelig, er å få kontinuitet i avdelingen, da brukerne blir friskere, og begynner i den vanlige avdelingen. Ildsjelene forsvinner.

Her burde man se på ett samarbeid med for eksempel Frisklivsentralen, som har ansatte.

Reklame.

Tjukkasgjengen skal være en uavhengig organisasjon. Styrets medlemmer er, i den grad det er mulig, medlem av samtlige chaptere, og følger med på hva som skjer rundt i landet – og utlandet. Daglig fjernes det flere forsøk på falske profiler som kun er ute etter å spamme våre sider med reklame. Det skjer også at reklame blir publisert på våre sider av egne medlemmer. Reklame er ikke tillatt og fjernes umiddelbart.

Medlemskap.

Tjukkasgjengen er medlem av Norsk Friluftsliv gjennom Turmarsjforbundet.

Merk: Norsk Friluftsliv het tidligere Friluftslivets Fellesorganisasjon.

Visjon.

Styrets visjon er å videreutvikle Tjukkasgjengen. Dette kan gjøres ved effektiv markedsføring på nettet, i media, og ved å lage ett tettere samarbeid med eksempelvis Frisklivsentralene, Frivilligsentralene og andre, samt å gjennomføre årlige Landstreff med gode foredragsholdere, og et godt faglig innhold for å opprettholde aktivitetene. En del ildsjeler sier at de føler det ensomt ute i avdelingene, og at de ønsker tips og råd fra andre ildsjeler gjennom ett landstreff. Dette vil motivere og skolere, men også skape nye idéer og øke aktivitetene i chapterne.

Fremtid

Styret ser at det nedlegges enormt med dugnadsarbeid sentralt, men ikke minst i de lokale chapterne, og at Tjukkasgjengen betyr mye for mange. Styret mener at om man ikke får noe støtte til en stilling i løpet av kort tid, så må alle sentrale jobber fordeles på samtlige styremedlemmer, og dette kan være svært krevende og gjennomføring av mange aktiviteter vil kunne forsvinne. Det meste av dagens styre har jobbet med Tjukkasgjengen i 4,5 år og begynner å bli «utbrent», og man ser det som naturlig at en del nye styremedlemmer blir valgt inn for å bidra til drift og opprettholdelsen av Tjukkasgjengen. Om man ikke får dette til, er faren stor for at Tjukkasgjengen ikke vil overleve som organisasjon.

EO